Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

 "Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie, ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ľudí. Budem sa preto snažiť rozhodovať zodpovednejšie." absolvent programu.

Vzdelávací program Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou rozvíja u žiakov schopnosť uvažovať o vlastných hodnotách, presvedčeniach a charaktere s prihliadnutím na základné etické hodnoty a morálne rozhodovanie. Motivuje ich k aktívnemu záujmu o vnímanie etických hodnôt, podnecuje diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností. 

Učebnica programu svojím široko koncipovaným obsahom rozvíja kritické myslenie, venuje sa spoločensky zodpovednému podnikaniu, prevencii korupcie a informačnej bezpečnosti. 

Súčasťou jednotlivých kapitol učebnice je množstvo metodicky spracovaných aktivít na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov. Orientáciu v učebnici a  inštrukcie k jej používaniu poskytuje Sprievodca učebnicou programu Etika v podnikaní (na jeho zverejnení ešte pracujeme). 

Realizácia programu a používanie online učebnice Etika v podnikaní, počnúc školským rokom 2023/2024, nevyžaduje vyškolenie učiteľa, je však nutné školu do programu prihlásiť

Pravidlá a podmienky prihlasovania.

 

Cieľová skupina
 • žiaci stredných škôl,
 • učitelia stredných škôl, ktorí si rozšíria svoje zručnosti v danej oblasti prostredníctvom akreditovaného inovačného vzdelávania. 
   
Ciele programu
 • Pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania.
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku.
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.
 • Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.
O programe
 • Program využíva e-learningové techniky vzdelávania prostredníctvom online učebnice Etika v podnikaní, ktorá je rozdelená
  do 10. kapitol:

1. kapitola:
A - Čo je etika?
B - Univerzálne hodnoty.
2. kapitola: 
A - Vy a vaše hodnoty.
B - Čo si naozaj vážite a prečo?
3. kapitola:
A - Proces morálneho rozhodovania.
B - O konfliktoch.
4. kapitola:
A - Urobiť to, čo je správne.
B - Rast etického ja.
5. kapitola:
A - O ekonomike a podnikaní.
B - Aké formy podnikania poznáme?
6. kapitola:
A - Vštepovanie etiky do podnikania.
B - Čo je firemná filantropia?
C -  Etický kódex.
7. kapitola:
A - Prečo byť spoločensky zodpovedným podnikom?
B -  Koho sa zodpovedné podnikanie týka? Kto sú zainteresované subjekty, alebo stakeholders?
8. kapitola:
A - Firemná kultúra.
B -  Zákon platí pre každého.
9. kapitola:
Korupcia
10. kapitola:
Etika v podnikaní a informačná bezpečnosť. 

 

Vzdelávací program je možné vyučovať
 • ako celoročný predmet (Interdisciplinárny charakter obsahu je využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné),
 • formou krúžku,
 • ako súčasť iných vhodných predmetov.

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

www.evp.jaslovensko.sk 

Erika Holičová | programová manažérka| +421 903 233 306| holicova@jaslovensko.sk