Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

Etika v podnikaní

 "Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie, ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ľudí. Budem sa preto snažiť rozhodovať zodpovednejšie." absolvent programu.

Vzdelávací program Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou rozvíja u žiakov schopnosť uvažovať o vlastných hodnotách, presvedčeniach a charaktere s prihliadnutím na základné etické hodnoty a morálne rozhodovanie. Motivuje ich k aktívnemu záujmu o vnímanie etických hodnôt, podnecuje diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností. 

Učebnica programu svojím široko koncipovaným obsahom rozvíja kritické myslenie, venuje sa spoločensky zodpovednému podnikaniu, prevencii korupcie a informačnej bezpečnosti. 

 • Súčasťou jednotlivých kapitol učebnice je množstvo metodicky spracovaných aktivít na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov. Orientáciu v učebnici a  inštrukcie k jej používaniu poskytuje Sprievodca učebnicou programu Etika v podnikaní (v pdf formáte automaticky dostanú noví prihlásení učitelia). 
 • Noví učitelia, ktorí majú záujem program realizovať v šk. roku 2024/2025 vypĺňajú iba prihlášku do programu. Získajú tak prístup ku vzdelávaciemu obsahu programu.
 • Na základe zmeny spôsobu poskytovania obsahu programu pre školy a organizácie šk. roka, nie je nutné, aby nový učiteľ absolvoval od šk. roku 2024/2025 vzdelávanie. Program tak môže realizovať akýkoľvek stredoškolský učiteľ, ktorý vyplní prihlášku do programu a uhradí poplatok za program.

Pravidlá a podmienky prihlasovania.

 

Cieľová skupina
 • žiaci stredných škôl,
 • učitelia stredných škôl, ktorí sú v danom školskom roku do programu prihlásení. 
Ciele programu
 • Pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania.
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku.
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.
 • Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.
Vzdelávací program je možné vyučovať
 • ako celoročný predmet (Interdisciplinárny charakter obsahu je využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné),
 • formou krúžku,
 • ako súčasť iných vhodných predmetov.

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

 
Kontakt

Peter Uhrin | koordinátor vzdelávania| 0903 233 305| uhrin@jaslovensko.sk