Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Etika v podnikaní

 "Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie, ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ľudí. Budem sa preto snažiť rozhodovať zodpovednejšie." absolvent programu.

Vzdelávací program Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.

Svojím široko koncipovaným obsahom reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania, prispieva k rozširovaniu potenciálu vedomostí študentov, zatraktívňuje a popularizuje túto značne náročnú problematiku.

Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov. 
 

Ciele programu
 • Pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania.
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku.
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.
 • Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.
Charakteristika programu
 • všeobecno-vzdelávací charakter,
 • určený študentom 1. - 4. ročníka stredných škôl,
 • využívanie e-learningových techník vzdelávania,
 • interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné.
Organizácia programu
 • Metodická príručka a učebné texty.
 • Práca na hodinách, diskusie i skupinová práca v triede.
 • Učebné texty a metodické materiály sú prístupné zapojeným školám prostredníctvom samostatnej web stránky programu.