Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Etika v podnikaní

Prihlášku vypĺňa každý učiteľ (ak v škole vyučujú program viacerí učitelia, prihlášku musí vyplniť každý z nich).
 

V prípade, že program budete realizovať ako súčasť programu Aplikovaná ekonómia, vyznačte to v príslušnej prihláške programu AE a túto prihlášku nemusíte vypĺňať.

Pri vypĺňaní používajte, prosím, diakritiku! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška pre stredné školy a učiteľov do programu Etika v podnikaní na šk. rok 2023/2024

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v šk. roku 2023/2024 a vytvorí vyučujúcemu a študentom adekvátne podmienky pre realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a študentov na vzdelávacích aktivitách, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

Údaje o organizácii: 

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

Program Etika v podnikaní je spoplatnený sumou 60,- € na 1 školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy aj učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

 

Poplatok za program:

Poplatok za 1 vzdelávací program za 1 školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov a žiakov do programu) je stanovený vo výške 60,- €.  Prihláška učiteľa a školy do programu musí byť vyplnená za každého oprávneného učiteľ zvlášť. Nestačí vyplniť prihlášku iba za jedného učiteľa. Až po vyplnení prihlášky získava učiteľ svoje vlastné prístupové práva na portál (k materiálom a učebnému obsahu).

Zľavy z poplatku:

  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 120,- €. Za zapojenie sa do štvrtého vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t. j. 60,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov. 
  • Pre získanie zľavy je rozhodujúce, aby bola faktúra vystavená na ten istý subjekt s totožným IČO.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca jún.  Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy aj učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú pre školu konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program.

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

      
Škola

Názov školy:

Ulica:
Mesto: PSČ:
Telefón:    
E-mail:
IČO: DIČ:
Vyšší územný celok:          
Okres:      
 Označte, ak sa vaša škola plánuje zapojiť do minimálne piatich programov a získať tak 100 % zľavu. 
 
Riaditeľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje
Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.   
Totožné s názvom školy:
Iné fakturačné údaje

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod.

Názov:    
Ulica:    
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
E-mail:    

  Máme záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch. 

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
Učiteľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:    
Telefón (mobilný): Email: (osobný)
 
Učiteľ realizoval program v minulosti.
Učiteľ bude program realizovať po prvýkrát.

 

Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Realizácia programu
Program bude realizovaný v  ročníku strednej školy.
Predpokladaný počet tried: 
Predpokladaný počet študentov  (za všetky triedy spolu): 

Program sa bude realizovať ako:

 

povinný predmet
nepovinný predmet
voliteľný predmet
krúžok

 

Program bude súčasťou predmetu (uveďte): 
 
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
E-mail:    
Dátum: 22.09.2023 09:28    
 
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

                   
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

                   
Vaša prihláška bude spracovaná do 7 pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o jej akceptovaní nájdete aj na stránke www.evp.jaslovensko.sk
 

Pred odoslaním prihlášky, skontrolujte správnosť vyplnených údajov!

Tieto údaje sú používané na ďalšiu komunikáciu s prihláseným učiteľom počas doby trvania programu.