Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Etika v podnikaní

Prihlášku vypĺňa každý učiteľ (ak v škole vyučujú program viacerí učitelia, prihlášku musí vyplniť každý z nich).
Prihlášku môžu aktuálne vyplniť iba úspešne vyškolení učitelia.

 

V prípade, že program budete realizovať ako súčasť programov Aplikovaná ekonómia alebo Podnikanie v cestovnom ruchu II, vyznačte to v prihláške týchto programovtúto prihlášku nemusíte vypĺňať.

Pri vypĺňaní používajte, prosím, diakritiku! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška pre stredné školy a učiteľov
do programu Etika v podnikaní na šk. rok 2019/2020

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v šk. roku 2019/2020 a vytvorí vyučujúcemu a študentom adekvátne podmienky pre realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a študentov na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

Údaje o organizácii: 

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Program Etika v podnikaní je spoplatnený sumou 30,- € na 1 školský rok, bez obmedzenia počtu tried a učiteľov tohto programu. Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

 

Ostatné pravidlá a podmienky prihlasovania nájdete zverejnené na tejto stránke.  

      
Škola

Názov školy:

Ulica:
Mesto: PSČ:
Telefón:    
E-mail:
IČO: DIČ:
Vyšší územný celok:          
Okres:      
 
Riaditeľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje
Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.   
Totožné s názvom školy:
Iné fakturačné údaje

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod.

Názov:    
Ulica:    
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
E-mail:    
  Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)   
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
                   
Učiteľ

Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať program Etika v podnikaní, úspešným absolvovaním inovačného vzdelávania. Učiteľ môže začať realizovať program už po absolvovaní úvodného metodického školenia. Bližšie informácie o inovačnom vzdelávaní nájdete na webovej stránke www.evp.jaslovensko.sk.

      
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:    
Telefón (mobilný): Email: (osobný)
Aprobácia: Učiteľ vyučuje predmety:
    

Jazykové znalosti:

(uveďte cudzí jazyk, ktorý ovládate a jeho úroveň - napr. anglicky B1, alebo rusky - dorozumiem sa, ak nehovoríte cudzím jazykom, napíšte pomlčku)

slovom: písmom:
slovom: písmom:
 
Učiteľ JE vyškolený pre tento program.
Učiteľ NIE JE vyškolený pre tento program.

Bol vyškolený v roku: 

NIE JE vyškolený a zúčastní sa inovačného vzdelávania programu Etika v podnikaní. Po vyplnení tejto prihlášky je potrebné vyplniť prihlášku na kontinuálne inovačné vzdelávanie.

Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Program bude realizovaný v  ročníku strednej školy.
Počet tried: 
Predpokladaný počet študentov  (za všetky triedy spolu): 

Program sa bude realizovať v počte hodín  týždenne ako:

 

povinný predmet
nepovinný predmet
voliteľný predmet
krúžok

 

Program bude súčasťou predmetu (uveďte): 
 
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
Mesto:    
E-mail:    
Dátum: 14.10.2019 07:54    
 
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

                   
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

                   
Vaša prihláška bude spracovaná do 7 pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o jej akceptovaní nájdete aj na stránke www.evp.jaslovensko.sk
 

Pred odoslaním prihlášky, skontrolujte správnosť vyplnených údajov!

Tieto údaje sú používané na ďalšiu komunikáciu s prihláseným učiteľom počas doby trvania programu.