90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

Harmonogram vzdelávania v školskom roku 2021/2022

Program Etika v podnikaní (EvP) je vzdelávací program navrhnutý pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie. Je aplikovateľný v rôznych stredoškolských predmetoch zameraných prevažne na podnikanie, riadenie, ekonomiku, etiku, manažment osobných financií, aplikovanú ekonómiu, náuku o spoločnosti a pod., alebo v rámci voľnočasových aktivít pre študentov.

Vzdelávanie v programe Etika v podnikaní je určené učiteľom v kategórii:

 • učiteľ strednej školy.

Vyučovacie predmety: etická výchova, etika a podnikanie, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, mediálna výchova, občianska náuka, manažment osobných financií, spoločenská komunikácia, odborné ekonomické predmety.

Celé vzdelávanie je rozvrhnuté na obdobie 12 mesiacov a prebieha  dištančnou a prezenčnou formou, v rozsahu 60 hodín. 
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o ukončení vzdelávania. 

Poplatok za vzdelávanie
Pre školský rok 2022/2023 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:
 

80,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne d 1. apríla do 30. apríla 2022 do 23:59. 
O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

100,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2022 do 23:59. 
O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

150,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna 2022 a neskôr
O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún.

Rozhodujúci je dátum odoslania prihlášky. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Stanovené poplatky za prihlášku sú pre školu konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa. Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov v rámci konania Úvodného metodického tréningu, drobné občerstvenie a metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné a iné ako vyššie uvedené náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

 • Ak sa učiteľ zapojí len do vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške. Tento poplatok je stanovený na 370,- € za 1 osobu.
 • Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku za program a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je aj realizované vzdelávanie samotného učiteľa. Prihlášku učiteľa a školy do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške.

  Dôležité informácie
  Pravidlá a podmienky
  Storno poplatky

Vzdelávanie pozostáva zo štyroch modulov a je realizované kombinovanou formou (prezenčne aj dištančne) v rozsahu 60 hodín:

 

Modul 1: Základy ekonómie

Forma vzdelávania: dištančná (15. august 2022 - 15. december 2022)

Cieľom modulu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti ekonómie, základov manažmentu, podnikania a finančnej gramotnosti. Vďaka modernému portálu si účastníci osvoja aj e-learningové techniky vzdelávania a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia modulu 1 sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v module 1 a správne zodpovedali na všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách, budú môcť absolvovať záverečný test, ktorý im zadá tútor.

Podmienkou pre ukončenie modulu 1 je úspešné absolvovanie záverečného testu (min. 75%). Frekventant môže v prípade neúspechu opakovať záverečný test maximálne dvakrát.
 

Modul 2: Úvodný metodický tréning k programu Etika v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná (Belušské Slatiny 6. - 7. septembra 2022)

Cieľom modulu je poskytnúť podrobné informácie o vzdelávacom programe, jeho cieľoch, spôsoboch výučby, príležitostiach a harmonograme. Má pomôcť absolventom porozumieť ako robiť dôsledné etické rozhodnutia nielen v oblasti podnikania. Vlastným zážitkovým učením sa umožní spoznať motivujúce a inovatívne vyučovacie metódy vhodné pre výučbu etiky v podnikaní v predmetoch zaoberajúcich sa touto problematikou. Pomôže osvojiť si využívanie a prácu s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie (internetový portál JA Slovensko), sociálne siete, videokonferencie a pod. Poskytne možnosť zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť absolventov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnou kultúrou ako nástrojmi prevencie korupcie.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Spôsob hodnotenia:

Schopnosť identifikovať etické problémy a dilemy, rozhodovať sa eticky a aplikovať etické princípy pri riešení prípadových štúdií, ohodnotiť výroky o etike a charaktere preukážu absolventi priebežne počas 2. modulu pri riešení cvičení a simulácií.
 

Modul 3: Prípadové štúdie

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je osvojiť si rôzne techniky riešenia problémov, kritického myslenia a overovania zdrojov. Úlohou frekventantov je vypracovať vlastné riešenie zadanej prípadovej štúdie s prihliadnutím na doterajšie poznatky získané počas vzdelávania v programe.

Požiadavka na splnenie modulu je schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov. Aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy preukážu frekventanti priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia 3. modulu sa budú overovať vypracovaním zadanej prípadovej štúdie frekventantom.

Na výber máte dve prípadové štúdie: budú zverejnené 15. decembra 2022

Čo je prípadová štúdia a ako ju riešiť

Prípadová štúdia 1

Prípadová štúdia 2

Vypracovanú prípadovú štúdiu pošlite na holicova@jaslovensko.sk vo formáte WORD (súbor označte svojím priezviskom a skratkou M3, napr. HOLICOVA_M3) do 15. marca 2023
 

Modul 4: Inovatívne trendy a dobré skúsenosti pri vyučovaní etiky v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná (presné informácie budú účastníkom vzdelávania včas oznámené)

Cieľom modulu je zdieľať riešenia neštandardných situácií z praxe, vhodných pre účely vzdelávacieho procesu. Umožní rozšíriť vedomosti o etike v podnikaní z podnikateľskej praxe a poskytnúť informácie a vzdelávanie prostredníctvom inovatívnych supervíznych metód.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu: 

Úspešné absolvovanie všetkých modulov. Podrobné informácie o ukončení vzdelávania nájdete v ľavom menu.  

Harmonogram vzdelávania v šk. roku 2022/2023
 • registrácia do systému JA Slovensko - august 2022 (bude upresnené)
 • Modul 1 (dištančne) - 15. august - 15. december 2022
 • Modul 2 (prezenčne) - 6. - 7. september 2022 Belušské Slatiny (detailné informácie dostanú prihlásení učitelia včas)
 • Modul 3 (distančne) - 15. december 2022 - 15. marec 2023
 • Modul 4 (prezenčne) - február 2023 (bude upresnené)
 • záverečné prezentácie - prvá polovica júna 2023 (bude upresnené)