90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

Harmonogram vzdelávania v školskom roku 2021/2022

Program Etika v podnikaní (EvP) je vzdelávací program navrhnutý pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie. Je aplikovateľný v rôznych stredoškolských predmetoch zameraných prevažne na podnikanie, riadenie, ekonomiku, etiku, manažment osobných financií, aplikovanú ekonómiu, náuku o spoločnosti a pod., alebo v rámci voľnočasových aktivít pre študentov.

Vzdelávanie v programe Etika v podnikaní je určené učiteľom v kategórii:

 • učiteľ strednej školy.

Vyučovacie predmety: etická výchova, etika a podnikanie, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, mediálna výchova, občianska náuka, manažment osobných financií, spoločenská komunikácia, odborné ekonomické predmety.

Celé vzdelávanie je rozvrhnuté na obdobie 12 mesiacov a prebieha  dištančnou a prezenčnou formou, v rozsahu 60 hodín. 
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi Osvedčenie o ukončení vzdelávania. 

Poplatok za vzdelávanie
Pre školský rok 2021/2022 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:
 

70,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne d 1. apríla do 31. mája 2021 do 23:59. 
O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

90,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. júna do 30. júna 2021 do 23:59. 
O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

130,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júla a neskôr
O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún.

Rozhodujúci je dátum odoslania prihlášky. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov v rámci konania Úvodného metodického tréningu, drobné občerstvenie a metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné a iné ako vyššie uvedené náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

 • Ak sa učiteľ zapojí len do inovačného vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške. Tento poplatok je stanovený na 350,- € za 1 osobu.
 • Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku za program a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je aj realizované vzdelávanie samotného učiteľa. Prihlášku učiteľa a školy do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške.

  Dôležité informácie
  Pravidlá a podmienky
  Storno poplatky

  Vzdelávanie pozostáva zo štyroch modulov:

Modul 1: Základy ekonómie

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti ekonómie, základov manažmentu, podnikania a finančnej gramotnosti. Vďaka modernému portálu si účastníci osvoja aj e-learningové techniky vzdelávania a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia modulu 1 sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v module 1 a správne zodpovedali na všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách, budú môcť absolvovať záverečný test, ktorý im zadá tútor.

Podmienkou pre ukončenie modulu 1 je úspešné absolvovanie záverečného testu (min. 75%). Frekventant môže v prípade neúspechu opakovať záverečný test maximálne dvakrát.
 

Modul 2: Úvodný metodický tréning k programu Etika v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná (Bratislava 9. - 10. septembra 2021)

Cieľom modulu je poskytnúť podrobné informácie o vzdelávacom programe, jeho cieľoch, spôsoboch výučby, príležitostiach a harmonograme. Má pomôcť absolventom porozumieť ako robiť dôsledné etické rozhodnutia nielen v oblasti podnikania. Vlastným zážitkovým učením sa umožní spoznať motivujúce a inovatívne vyučovacie metódy vhodné pre výučbu etiky v podnikaní v predmetoch zaoberajúcich sa touto problematikou. Pomôže osvojiť si využívanie a prácu s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie (internetový portál JA Slovensko), sociálne siete, videokonferencie a pod. Poskytne možnosť zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť absolventov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnou kultúrou ako nástrojmi prevencie korupcie.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Spôsob hodnotenia:

Schopnosť identifikovať etické problémy a dilemy, rozhodovať sa eticky a aplikovať etické princípy pri riešení prípadových štúdií, ohodnotiť výroky o etike a charaktere preukážu absolventi priebežne počas 2. modulu pri riešení cvičení a simulácií.
 

Modul 3: Prípadové štúdie

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je osvojiť si rôzne techniky riešenia problémov, kritického myslenia a overovania zdrojov. Úlohou frekventantov je vypracovať vlastné riešenie zadanej prípadovej štúdie s prihliadnutím na doterajšie poznatky získané počas vzdelávania v programe.

Požiadavka na splnenie modulu je schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov. Aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy preukážu frekventanti priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia 3. modulu sa budú overovať vypracovaním zadanej prípadovej štúdie frekventantom.

Na výber máte dve prípadové štúdie: budú zverejnené 3. decembra 2021

Čo je prípadová štúdia a ako ju riešiť

Prípadová štúdia 1

Prípadová štúdia 2

Vypracovanú prípadovú štúdiu pošlite na holicova@jaslovensko.sk vo formáte WORD (súbor označte svojím priezviskom a skratkou M3, napr. HOLICOVA_M3) do 3. marca 2022
 

Modul 4: Inovatívne trendy a dobré skúsenosti pri vyučovaní etiky v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná

Cieľom modulu je zdieľať riešenia neštandardných situácií z praxe, vhodných pre účely vzdelávacieho procesu. Umožní rozšíriť vedomosti o etike v podnikaní z podnikateľskej praxe a poskytnúť informácie a vzdelávanie prostredníctvom inovatívnych supervíznych metód.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu: 

Úspešné absolvovanie všetkých modulov. Požiadavky budú upresnené v aktuálnom čase.