90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

 • Informácie uvedené na tejto stránke sú určené pre učiteľov, ktorí absolvujú vzdelávanie v programe v šk. roku 2022/2023.
 • Noví učitelia, ktorí majú záujem program realizovať v šk. roku 2023/2024 vypĺňajú iba prihlášku do programu. Získajú tak prístup ku vzdelávaciemu obsahu programu.
 • Na základe zmeny spôsobu poskytovania obsahu programu pre školy a organizácie šk. roka, nie je nutné, aby nový učiteľ absolvoval od šk. roku 2023/2024 vzdelávanie. Program tak môže realizovať akýkoľvek stredoškolský učiteľ, ktorý vyplní prihlášku do programu a uhradí poplatok za program.

 

Základné informácie

Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako inovačné pod evidenčným číslom 28/2022 – IV.

Názov programu: Etika v podnikaní.

Program môže na škole realizovať iba pedagóg, ktorý v minulých šk. rokoch úspešne absolvoval  vzdelávanie, ktoré poskytuje JA Slovensko. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku zapojený do vzdelávania, a to už po absolvovaní Úvodného tréningu k metodike programu Etika v podnikaní (modul 2). 

Po úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o ukončení vzdelávania

Program Etika v podnikaní (EvP) je vzdelávací program navrhnutý pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie. Je aplikovateľný v rôznych stredoškolských predmetoch zameraných prevažne na podnikanie, riadenie, ekonomiku, etiku, manažment osobných financií, aplikovanú ekonómiu, náuku o spoločnosti a pod., alebo v rámci voľnočasových aktivít pre študentov.

Vzdelávanie v programe Etika v podnikaní je, v  súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. určené učiteľom v kategórii: učiteľ strednej školy.

 

Ciele vzdelávania

 • Inovovať vedomosti o možnostiach využitia moderných vyučovacích metód vhodných pre výučbu etiky a etiky v podnikaní a zdokonaliť svoje zručnosti v ich správnej implementácii do vyučovacej praxe.

 • Získať nové a inovovať svoje aktuálne poznatky v oblasti  základov ekonómie a podnikania a vytvoriť tak priestor pre pochopenie významu a potreby etiky v oblasti, ako aj jej význam pre život v súčasnej spoločnosti.

 • Zlepšiť u absolventov vzdelávania schopnosť uvažovať o vlastných hodnotách, presvedčeniach a charaktere s prihliadnutím na základné etické hodnoty a morálne rozhodovanie.

 • Osvojiť si a inovovať zručnosti pre implementáciu kritického myslenia, prevenciu korupcie a spoločensky zodpovedného podnikania do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Špecifické ciele

 • Inovovať e-learningové techniky a ich aplikáciu pri samoštúdiu a vo vyučovacom procese.
 • Vedieť aplikovať v praxi motivujúce a inovatívne vyučovacie metódy vhodné pre výučbu etiky a etiky v podnikaní v predmetoch zaoberajúcich sa touto problematikou, nadobudnuté  z vlastného zážitkového učenia.
 • Inovovať zručnosti a prácu s modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie (internetový portál
  JA Slovensko), videokonferencie, sociálne siete a pod. 
 • Inovovať vedomosti o etike v podnikaní a metodike vyučovania podnikateľskej etiky.
 • Získať a osvojiť si poznatky z oblasti etiky, ako nástroja prevencie korupcie.
 • Riešiť prípadové štúdie z oblasti etiky v podnikaní.
 • Získať riešenia neštandardných situácií z praxe, vhodné pre účely vzdelávacieho procesu.
 • Získať vedomosti o etike v podnikaní z podnikateľskej praxe.
 • Poskytnúť informácie a vzdelávanie prostredníctvom inovatívnych supervíznych metód.

 

Forma vzdelávania

Vzdelávanie prebieha dištančnou a prezenčnou formou, v rozsahu  54  hodín (30 prezenčne, 24 dištančne) v trvaní najviac dvanásť mesiacov. Je rozdelené do štyroch modulov: 

Modul 1: Základy ekonómie

Forma vzdelávania: dištančná (15. august 2022 - 15. december 2022)

Cieľom modulu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti. Zároveň osvojenie si e-learningových techník a ich aplikácia a využitie vo vyučovacom procese. Vzdelávanie prebieha dištančne – prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý pomáha pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

Spôsob hodnotenia:
Vedomosti zo štúdia modulu 1 sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v module 1 a správne zodpovedali na všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách, budú môcť absolvovať záverečný test, ktorý im zadá tútor.

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si teoretických poznatkov a úspešné absolvovanie záverečného online testu na 75 % z uvedených tematických celkov, ktorý je zadaný lektorom/tútorom. Frekventant môže v prípade neúspechu opakovať záverečný test maximálne dvakrát.

Modul 2: Úvodný metodický tréning k programu Etika v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná (Bratislava 6. - 7. septembra 2022)

Cieľom modulu je oboznámiť sa s metodickými postupmi výučby predmetu etika v podnikaní a s využitím moderných vzdelávacích techník, nástrojov a praktických príkladov inovovať odborné profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa v oblasti etiky a etiky v podnikaní. V prezenčnej forme vzdelávania sa budú používať metódy výkladu, diskusie, riešenie pracovných listov, skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia, škálové aktivity a diskusia.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Spôsob hodnotenia:
Schopnosť identifikovať etické problémy a dilemy, rozhodovať sa eticky a aplikovať etické princípy pri riešení prípadových štúdií, ohodnotiť výroky o etike a charaktere preukážu absolventi priebežne počas 2. modulu pri riešení cvičení a simulácií.

Modul 3: Prípadové štúdie

Forma vzdelávania: dištančná (15. december 2022 - 15. marec 2023)

Cieľom modulu je osvojiť si rôzne techniky riešenia problémov, kritického myslenia a overovania zdrojov. Úlohou frekventantov je vypracovať vlastné riešenie zadanej prípadovej štúdie s prihliadnutím na doterajšie poznatky získané počas vzdelávania v programe.

Požiadavka na splnenie modulu je schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov. Aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy preukážu frekventanti priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.

Spôsob hodnotenia:
Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je vypracované zadanie prípadovej štúdie na aktuálnu tému z oblasti etiky v podnikaní s prihliadnutím na aplikovanie nadobudnutých poznatkov, ktoré si účastníci inovovali v predchádzajúcich moduloch.

Na výber máte dve prípadové štúdie: zverejnené 15. decembra 2022

Čo je prípadová štúdia a ako ju riešiť

Prípadová štúdia 1

Prípadová štúdia 2

Vypracovanú prípadovú štúdiu pošlite na holicova@jaslovensko.sk vo formáte WORD (súbor označte svojím priezviskom a skratkou M3, napr. HOLICOVA_M3) do 15. marca 2023

Modul 4: Inovatívne trendy a dobré skúsenosti pri vyučovaní etiky v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná (presné informácie budú účastníkom vzdelávania včas oznámené)

Cieľom modulu je zdieľať riešenia neštandardných situácií z praxe, vhodných pre účely vzdelávacieho procesu. Umožní rozšíriť vedomosti o etike v podnikaní z podnikateľskej praxe a poskytnúť informácie a vzdelávanie prostredníctvom inovatívnych supervíznych metód.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

 

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:  

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva poskytovateľ inovačného vzdelávania. 

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 • účasť najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 • úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 • úspešná záverečná prezentácia,
 • úspešný pohovor.

Požiadavka na záverečnú prezentáciu absolventov vzdelávacieho programu:

Metodicky spracované materiály  s využitím inovatívnych metód zameraných na uplatnenie teoretických poznatkov v praxi
dvom vyučovacím hodinám, v rozsahu  2 strán formátu A4, z nižšie uvedených tém:

 1. Čo je etika
 2. Proces morálneho rozhodovania sa
 3. Spoločensky zodpovedné podnikanie
 4. Firemná kultúra
 5. Korupcia
 6. Etika v podnikaní a informačná bezpečnosť

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblastí pokrytých vzdelávacím procesom.  O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Prípadné výhrady členov skúšobnej komisie budú zaznamenané v tomto protokole.

 

Harmonogram vzdelávania v šk. roku 2022/2023

 • registrácia do systému JA Slovensko - 25. júl - 15. august 2022
 • Modul 1 (dištančne) - 15. august - 15. december 2022
 • Modul 2 (prezenčne) - 6. - 7. september 2022 Bratislava 
 • Modul 3 (distančne) - 15. december 2022 - 15. marec 2023
 • Modul 4 (prezenčne) - prvá polovica februára 2023 
 • záverečné prezentácie - prvá polovica júna 2023 (bude upresnené)

 

Kontakt

Peter Kalčevský| programový riaditeľ| +421 905 202 442| kalcevsky@jaslovensko.sk