Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Etika v podnikaní

 "Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie, ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ľudí. Budem sa preto snažiť rozhodovať zodpovednejšie." absolvent programu.

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.

Svojím široko koncipovaným obsahom reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania, prispieva k rozširovaniu potenciálu vedomostí študentov, zatraktívňuje a popularizuje túto značne náročnú problematiku.

Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov. 

Odporúčanie na predmet JA Etika v podnikaní nájdete aj v POP pre školský rok 2018/2019, na strane 31, bod 4., ktoré boli schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ciele programu
 • Pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania.
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku.
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.
 • Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.
Charakteristika programu
 • všeobecno-vzdelávací charakter,
 • určený študentom 1. - 4. ročníka stredných škôl,
 • využívanie e-learningových techník vzdelávania,
 • interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné.
Organizácia programu
 • Metodická príručka a učebné texty.
 • Práca na hodinách, diskusie i skupinová práca v triede.
 • Učebné texty a metodické materiály sú prístupné zapojeným školám prostredníctvom samostatnej web stránky programu.