Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vedieť sa správne rozhodnúť

 

Vitajte v súťaži Vedieť sa správne rozhodnúť v školskom roku 2020/2021. Táto súťaž je súčasťou programu Etika v podnikaní (EvP) a je podporovaná spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise.

Súťaž je určená pre študentov, ktorí program absolvujú v tomto školskom roku. Zámerom súťaže je podporovať záujem mladých ľudí a umožniť im vyjadriť svoj názor na etické problémy, ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú. Študenti pri riešení úloh, analyzovaní prípadových štúdií a pri hľadaní riešenia aplikujú svoje skúsenosti, poznatky ako aj princípy etického správania z ich bežného života.

Cieľom súťaže je taktiež podporiť rozvoj komunikačných zručností a schopností študentov viesť dialóg v procese etického rozhodovania a tímovej spolupráce, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského i pracovného života.

Všetky potrebné informácie k prihlasovaniu do súťaže, jej priebehu a podmienkach budú zverejnené v aktuálnom čase a učitelia budú informovaní aj prostredníctvom manažérky programu.

Účastnícky poplatok 

V školskom roku 2020/2021 prebieha súťaž v online prostredí a je bezplatná. 

Čo musíte urobiť? 

Pozorne si prečítať všetky materiály týkajúce sa tejto súťaže. 

Zaslať súťažnú prácu korešpondenčného (prvého) kola s kompletne a správne vyplnenou prihláškou s informáciou o zaplatení účastníckeho poplatku do súťaže  najneskôr do 31. marca 2021 (v šk. roku 2020/2021 bez poplatkov)

Upozornenie: Súťaž sa bude realizovať len v prípade, že sa prihlási aspoň 12 rôznych súťažných tímov z minimálne šiestich rôznych škôl. 

Požiadavky na tímy

Do súťaže sa môžu prihlásiť iba študenti programu Etika v podnikaní, ktorí program absolvujú v tomto školskom roku. Každú triedu zapojenú do programu Etika v podnikaní, môže v súťaži Vedieť sa správne rozhodnúť zastupovať maximálne jeden jednočlenný, alebo dvojčlenný tím študentov  V prípade, že na škole sú do programu zapojené viaceré triedy, do finále postúpi iba jeden tím za školu (s najlepšou prácou). 

Priebeh súťaže v školskom roku 2020/2021

Súťaž prebieha v slovenskom jazyku.

Prvé (korešpondenčné) kolo

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom kole súťažiaci vypracujú inovatívny podnikateľský nápad, ktorý rieši sociálne potreby. Na jeho vyriešenie majú čas približne 2 mesiace. Vypracované nápady je potrebné zaslať spolu s vyplnenou prihláškou (elektronicky) a to vo forme prílohy, nie väčšej ako 5MB (dokument WORD) najneskôr do 31. marca 2021 do 24:00.

Korešpondenčné kolo súťaže je identické s prvotným kolom súťaže Social Innovation Relay.  Na stránke súťaže nájdete všetky potrebné inštrukcie, hodnotiace kritériá aj prihlášku do súťaže. Priamo v prihláške nájdete aj informáciu o odporúčanom rozsahu súťažných nápadov.

Vypracované nápady vyhodnocujú členovia odbornej poroty ktorí určia 8 tímov postupujúcich do finálového kola súťaže. Mená členov postupujúcich tímov budú zverejnené na internetovej stránke programu 16.  apríla 2021. V prípade, že niektorý z prvých 8 tímov svoju účasť odriekne, do finále postupuje ďalší tím v poradí s umiestnením na 9. mieste a pod.

Vypracované nápady vyhodnocujú členovia odbornej poroty na základe kritérií v štyroch kategóriách:

 • Obchodná akadémia/Hotelová akadémia
 • Škola s technickým zameraním
 • Gymnázium
 • Ostatné

Finále

Finálové kolo je jednodňové a súťažiaci počas neho riešia v ten deň zadanú prípadovú štúdiu. Svoj postoj pri riešení aktuálneho problému a samotné riešenie prezentuje celý tím online pred porotou. Vo finále má tím 2 hodiny na vypracovanie zadania, 5 minút na jeho prezentáciu a 5 minút na diskusiu  k prezentácii.

Rozhodnutia poroty sú konečné.

Časový harmonogram súťaže 

 

január 2021

 

26. januára 2021 o 9:00 O sociálnom podnikaní  I. - Hostia: Ing. Eva Pongrácz PhD., vedúca katedry sociálneho rozvoja a členovia tímu REN z gymnázia v Košiciach.

29. januára 2021 o 9:00 O sociálnom podnikaní II. - Hostia:  Róbert Tóth, marketing manažér NN a finalisti súťaže SIR 2020. 

31. marec  2021 do 24.00

Uzávierka príjmu prihlášok a súťažných prác - rozhoduje čas na emailovej správe

16. apríl 2021

vyhlásenie finalistov

6. máj 2021 
 

Celoslovenské online finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť

Zásady správania sa na súťaži
 • Prosíme všetky tímy, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.
 • V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 • Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 • Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 • Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 • Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 • V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov. Riadi sa nimi každý tím.
 • Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 • Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 • Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 • Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 • Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.

Kritériá hodnotenia korešpondenčného kola

Kritériá hodnotenia finále