Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vedieť sa správne rozhodnúť

Vitajte v súťaži Vedieť sa správne rozhodnúť v školskom roku 2022/2023. Táto súťaž je súčasťou programu Etika v podnikaní (EvP) a je podporovaná spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise.

Súťaž je určená pre študentov, ktorí program absolvujú v tomto školskom roku. Zámerom súťaže je podporovať záujem mladých ľudí a umožniť im vyjadriť svoj názor na etické problémy, ktoré sa v spoločnosti najčastejšie vyskytujú. Študenti pri riešení úloh, analyzovaní prípadových štúdií a pri hľadaní riešenia aplikujú svoje skúsenosti, poznatky ako aj princípy etického správania z ich bežného života.

Cieľom súťaže je taktiež podporiť rozvoj komunikačných zručností a schopností študentov viesť dialóg v procese etického rozhodovania a tímovej spolupráce, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského i pracovného života.

Všetky potrebné informácie k prihlasovaniu do súťaže, jej priebehu a podmienkach budú zverejnené v aktuálnom čase a učitelia budú informovaní aj prostredníctvom manažérky programu.

Účastnícky poplatok 

Ak bude súťaž prebieha prezenčne, poplatok je 5 €/súťažiaci tím

Fakturačné údaje:

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42166292
DIČ: 2022649079
Číslo účtu pre zapojené školy (FIO banka): IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453 

Do správy pre prijímateľa napíšte Etika v podnikaní - súťaž. 

Čo musíte urobiť? 

Pozorne si prečítať všetky materiály týkajúce sa tejto súťaže. 

Zaslať súťažnú prácu korešpondenčného (prvého) kola s kompletne a správne vyplnenou prihláškou s informáciou o zaplatení účastníckeho poplatku do súťaže  najneskôr do 24. marca 2023

Upozornenie: Súťaž sa bude realizovať len v prípade, že sa prihlási aspoň 12 rôznych súťažných tímov z minimálne šiestich rôznych škôl. 

Požiadavky na tímy

Do súťaže sa môžu prihlásiť iba študenti programu Etika v podnikaní, ktorí program absolvujú v tomto školskom roku. Každú triedu zapojenú do programu Etika v podnikaní, môže v súťaži Vedieť sa správne rozhodnúť zastupovať maximálne jeden dvojčlenný tím študentov.

Priebeh súťaže v školskom roku 2022/2023

Súťaž prebieha v slovenskom jazyku.

Prvé (korešpondenčné) kolo

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom, korešpondenčnom kole súťažiaci riešia prípadovú štúdiu zverejnenú na webovej stránke programu 6. marca 2023. Na jej riešenie majú čas približne tri týždne. Vypracované prípadové štúdie je potrebné zaslať spolu s vyplnenou prihláškou (elektronicky) a to vo forme prílohy, nie väčšej ako 5MB (dokument WORD) najneskôr do 24. marca 2023 do 24:00. 

 

Náležitosti súťažnej práce: 

 • úvodná strana - názov prípadovej štúdie, názov tímu, mená autorov, škola, školský rok
 • písaná na počítači vo formáte WORD,
 • v slovenskom jazyku,
 • mať rozsah min. 1,5 – max. 3 strany čistého textu (do tohto rozsahu sa neráta úvodná strana),
 • mať veľkosť písma v texte 12, veľkosť všetkých okrajov 2,5 cm, 
 • forma grafickej úpravy je na zvážení študentov v tíme.

Čo je prípadová štúdia a ako postupovať pri jej riešení? 

Prípadová štúdia - korešpondenčné kolo súťaže 2022/2023

Vypracované riešenia prípadovej štúdie vyhodnocujú členovia odbornej poroty z Hewlett Packard Enterprise Slovensko,  ktorí určia 8 tímov postupujúcich do finálového kola súťaže. Mená členov postupujúcich tímov budú zverejnené na internetovej stránke programu 3.  apríla 2023. V prípade, že niektorý z prvých 8 tímov svoju účasť odriekne, do finále postupuje ďalší tím v poradí s umiestnením na 9. mieste a pod.

Vypracované nápady vyhodnocujú členovia odbornej poroty na základe kritérií v štyroch kategóriách:

 • Obchodná akadémia/Hotelová akadémia
 • Škola s technickým zameraním
 • Gymnázium
 • Ostatné

Finále - 18. apríla 2023

Finálové kolo sa uskutoční prezenčne v Bratislave (pokiaľ to aktuálne nariadenia dovolia), je jednodňové a súťažiaci počas neho riešia v ten deň zadanú prípadovú štúdiu. Svoj postoj pri riešení aktuálneho problému a samotné riešenie prezentuje celý tím pred porotou. Vo finále má tím 2 hodiny na vypracovanie zadania, 5 minút na jeho prezentáciu a 5 minút na diskusiu  k prezentácii.

Rozhodnutia poroty sú konečné.

Časový harmonogram súťaže 

6. marec 2023 Začiatok korešpondenčného kola - zverejnenie prípadovej štúdie
24. marec 2023 do 24:00 Uzávierka príjmu prihlášok a súťažných prác - rozhoduje čas na emailovej správe
3. apríl 2023 Zverejnenie finalistov 
18. apríl 2023 Finále súťaže (Bratislava HPE, alebo online)
Zásady správania sa na súťaži
 • Prosíme všetky tímy, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.
 • V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 • Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 • Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 • Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 • Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 • V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov. Riadi sa nimi každý tím.
 • Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 • Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 • Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 • Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 • Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.

Kritériá hodnotenia korešpondenčného kola

Kritériá hodnotenia finále