Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


 

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok za tím: 5 EUR.
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol: 232.
Poplatok zaplatí každý tím súťaže. Podľa spôsobu platby uveďte prosím v prihláške informáciu o zaplatení (viac v prihláške). V prípade nezaplatenia poplatku stratíte možnosť zúčastniť sa súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť.

Čo musíte urobiť? 

Pozorne si prečítať všetky materiály týkajúce sa tejto súťaže.

Zaslať kompletne a správne vyplnenú prihlášku s informáciou o zaplatení účastníckeho poplatku do súťaže  najneskôr do 19. apríla 2019. Zadanie prípadovej štúdie bude zverejnené na stránke programu  JA Etika v podnikaní v termíne od 19. marca do 19. apríla 2019.

Prihlášku do súťaže nájdete tu

 

Požiadavky na tímy

Do súťaže sa môžu prihlásiť iba študenti programu JA Etika v podnikaní, ktorí program absolvujú v tomto školskom roku. Každú triedu zapojenú do programu JA Etika v podnikaní, môže v súťaži Vedieť sa správne rozhodnúť zastupovať maximálne 1 tím študentov. V prípade, že na škole sú do programu zapojené 2 triedy, môžu sa do súťaže zapojiť max 2 tímy. Prihlášku s účastníckym poplatkom je potrebné poslať za každý tím.

Tím môžu zastupovať maximálne dvaja členovia, pričom je možné zapojiť aj tretieho študenta, ktorý bude figurovať ako náhradník v prípade, že sa jeden zo súťažiacich v tíme nebude môcť zúčastniť finále.

Priebeh súťaže

Súťaž prebieha v slovenskom jazyku.

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom kole riešia súťažiaci prípadovú štúdiu zadanú online. Na jej vyriešenie majú čas približne 1 mesiac.
Vypracované riešenie zadanej prípadovej štúdie je potrebné zaslať spolu s vyplnenou prihláškou (elektronicky) a to vo forme prílohy, nie väčšej ako 5MB (dokument WORD) najneskôr do 19. apríla 2019 do 24:00.

Vypracované zadanie vyhodnocujú členovia odbornej poroty, ktorí určia 8 tímov postupujúcich do finálového kola súťaže. Mená členov postupujúcich tímov budú zverejnené na internetovej stránke programu 30.  apríla 2019. V prípade, že niektorý z prvých 8 tímov svoju účasť odriekne, do finále postupuje ďalší tím v poradí s umiestnením na 9. mieste a pod.

Finálové kolo je jednodňové a súťažiaci počas neho riešia v ten deň zadanú prípadovú štúdiu. Svoj postoj pri riešení aktuálneho problému a samotné riešenie prezentuje tím osobne pred porotou. Vo finále má tím 2 hodiny na vypracovanie zadania, 5 minút na jeho prezentáciu a 5 minút na diskusiu  k prezentácii.

Rozhodnutia poroty sú konečné.

Časový harmonogram súťaže 

19. marca - 19. apríla 2019

 1. kolo - zverejnenie prípadovej štúdie - príjem prihlášok a súťažných prác

19. apríla 2019 do 24.00

Uzávierka príjmu prihlášok a súťažných prác - rozhoduje čas na emailovej správe

30. apríla 2019

vyhlásenie finalistov

30. máj 2019

Celoslovenské finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť v Bratislave