90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ukončenie vzdelávania učiteľov

 

Záverečná práca pozostáva z 2 aktivít, ktoré učiteľ vytvorí a zostaví na základe vlastných skúseností a práce so žiakmi. Aktivity nemôžu byť zhodné s tými, ktoré sa už v učebnici programu/metodike nachádzajú. Aktivita sa musí týkať jednej zo 6 vybraných kapitol, ktoré obsahuje online učebnica:

 1. Čo je etika?
 2. ​Proces morálneho rozhodovania sa.
 3. Spoločensky zodpovedné podnikanie.
 4. Firemná kultúra.
 5. Korupcia.
 6. Etika v podnikaní a informačná bezpečnosť.

Každá z 2 aktivít sa môže týkať inej kapitoly, obe aktivity nemusia byť určené iba pre jednu kapitolu. 

Učiteľ sa môže inšpirovať aj aktivitou iného autora, nie je však dovolené uvádzať celú, skopírovanú aktivitu iného autora. V prípade, ak učiteľ modifikuje aktivitu iného autora, je potrebné uviesť zdroj pôvodnej aktivity.

Forma, vzor, obsah záverečnej práce:

Učiteľ vypracuje metodicky spracované materiály  s využitím inovatívnych metód zameraných na uplatnenie teoretických poznatkov v praxi k dvom vyučovacím hodinám, v rozsahu minimálne 2 strán formátu A4 podľa uvedených kritérií. Pred komisiou bude učiteľ prezentovať iba jednu, ním vybratú aktivitu.

 • Aktivity budú spracované v textovej podobe, všetky v jednom word dokumente. Pri písaní je nutné použiť písmo Calibri, 1,5 riadkovanie a mať nastavené okraje na štýl Normal (2,5 cm z každej strany). Záverečná práca musí byť odovzdaná v požadovanej šablóne. Šablónu záverečnej práce si môžete stiahnuť tu. Stiahnite si aj vzor titulnej strany záverečnej práce.
 • Súbor musí obsahovať titulný list s údajmi o učiteľovi. 
 • Jednu z aktivít si učiteľ vyberie a spracuje do Power Point prezentácie, tú bude prezentovať na záverečnom pohovore. Prezentácia môže mať max. 5 snímok (okrem úvodnej snímky). Čas na odprezentovanie aktivity je maximálne 10 minút (plus 5 minút na otázky komisie). Vzor prezentácie si môžete stiahnuť tu.
 • Je potrebné zaslať vždy textovú verziu spracovaných aktivít aj Power Point prezentáciu. 
 • Ako názov záverečnej práce je potrebné uviesť jednu z tém, ktorých sa záverečná práca týka, príp. názov vybranej aktivity.

Oba dokumenty je potrebné zaslať do 26. mája 2023 na emailovú adresu kalcevsky@jaslovensko.sk. Dokumenty označte Priezvisko_Meno_EvP (príklad: Mrkvička_Jozef_EvP). Ako predmet emailu treba uviesť EvP - zaverecna praca. 

Prihlásiť sa na záverečnú prezentáciu je možné pomocou elektronického formulára na odoslanie záverečnej prezentácie.

Po prijatí formulára bude odoslaný potvrdzujúci e-mail.

Zoznam prihlásených účastníkov na záverečnú prezentáciu, bude zverejnený v tejto sekcii webstránky. 

Štruktúra práce

Práca musí obsahovať nasledovné:

1. Názov aktivity – jasný a výstižný
2. Tematický celok
3. Téma - uvedie sa podľa vyššie uvedených kapitol
4. Špecifický cieľ
5. Cieľová skupina – uviesť pre ktorý ročník je aktivita vhodná
6. Vhodnosť realizácie - na ktorom predmete je vhodné aktivitu realizovať? (napr. Etika v podnikaní, slovenčina, triednická hodina, etická výchova a pod. )
7. Čas – konkrétne časové rozpätie, počas ktorého je aktivitu potrebné realizovať
8. Pomôcky – uviesť také pomôcky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu danej aktivity, napríklad kartičky, obrázky, schémy, pracovný list, ktorý bude musieť učiteľ rozdať žiakom a pod.
9. Postup – uviesť postup realizácie aktivity pre učiteľa, zadanie pre žiaka a očakávaný výstup z aktivity.
10. Skúsenosti – napísať vlastné, reálne skúsenosti z realizácie danej aktivity. Uviesť kritické miesta, prístupy, možnosti a ukážky z danej aktivity (ak boli urobené nejaké obrázky a pod.). Vyhnite sa zbytočným teoretickým informáciám. 

Záverečnú prácu je potrebné vypracovať a zaslať emailom na adresu holicova@jaslovensko.sk najneskôr do 26. mája 2023. Učiteľ sa musí na záverečný pohovor prihlásiť, formulár pre prihlásenie sa na záverečný pohovor, nájdete nižšie.
 

Harmonogram záverečných prezentácií:

bude zverejnený v príslušnom čase

 

Pre podrobnejšie informácie, neváhajte kontaktovať programového riaditeľa Petra Kalčevského: kalcevsky@jaslovensko.sk | 0905 202 442