90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ukončenie vzdelávania učiteľov v 2021-2022

Záverečná práca pozostáva z 2 aktivít, ktoré učiteľ vytvorí a zostaví na základe vlastných skúseností a práce so žiakmi. Aktivity nemôžu byť zhodné s tými, ktoré sa už v učebnici programu/metodike nachádzajú. Aktivita sa musí týkať jednej z 9 kapitol, ktoré obsahuje online učebnica. Každá z 2 aktivít sa môže týkať inej kapitoly, obe aktivity nemusia byť určené iba pre jednu kapitolu. 

Učiteľ sa môže inšpirovať aj aktivitou iného autora, nie je však dovolené uvádzať celú, skopírovanú aktivitu iného autora. V prípade, ak učiteľ modifikuje aktivitu iného autora, je potrebné uviesť zdroj pôvodnej aktivity.

Aktivity musia byť vypracované vo worde a len s použitím šablóny, ktorá je dostupná na stiahnutie na tejto stránke. Rozsah strán pre spracovanie aktivít nie je daný. Súbor však musí obsahovať titulný list s údajmi o učiteľovi.
 

Štruktúra práce

Práca musí obsahovať nasledovné:

1. Názov aktivity – jasný a výstižný
2. Tematický celok
3. Téma - uvedie sa podľa NŠFG
4. Špecifický cieľ
5. Cieľová skupina – uviesť pre ktorý ročník je aktivita vhodná
6. Vhodnosť realizácie - na ktorom predmete je vhodné aktivitu realizovať? (napr. Etika v podnikaní, slovenčina, triednická hodina, etická výchova a pod. )
7. Čas – konkrétne časové rozpätie, počas ktorého je aktivitu potrebné realizovať
8. Pomôcky – uviesť také pomôcky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu danej aktivity, napríklad kartičky, obrázky, schémy, pracovný list, ktorý bude musieť učiteľ rozdať žiakom a pod.
9. Postup – uviesť postup realizácie aktivity pre učiteľa, zadanie pre žiaka a očakávaný výstup z aktivity.
10. Skúsenosti – napísať vlastné, reálne skúsenosti z realizácie danej aktivity. Uviesť kritické miesta, prístupy, možnosti a ukážky z danej aktivity (ak boli urobené nejaké obrázky a pod.). Vyhnite sa zbytočným teoretickým informáciám. 

Záverečnú prácu je potrebné vypracovať a zaslať emailom na adresu holicova@jaslovensko.sk najneskôr do 30. júna 2022. Učiteľ sa musí na záverečný pohovor prihlásiť, formulár pre prihlásenie sa na záverečný pohovor, nájdete nižšie.
 

Forma, vzor, obsah záverečnej práce:

Učiteľ vypracuje 2 samostatné aktivity podľa vyššie uvedených kritérií. Pred komisiou bude učiteľ prezentovať iba jednu, ním vybratú aktivitu.

Aktivity budú spracované v textovej podobe, všetky v jednom word dokumente.

Pri písaní je nutné použiť písmo Calibri, 1,5 riadkovanie a mať nastavené okraje na štýl Normal (2,5 cm z každej strany). Záverečná práca musí byť odovzdaná v požadovanej šablóne.

Šablónu záverečnej práce si môžete stiahnuť tu. Stiahnite si aj vzor titulnej strany záverečnej práce.

Ako názov záverečnej práce je potrebné uviesť jednu z tém, ktorých sa záverečná práca týka, príp. názov vybranej aktivity.

Účastník si k záverečnej prezentácii pripraví aj prezentáciu v PowerPointe. Je však potrebné zaslať vždy aj textovú verziu spracovaných aktivít podľa vyššie uvedených informácií.

Prezentácia bude obsahovať informácie iba o jednej aktivite, ktorú učiteľ vypracoval. Je na učiteľovi, ktorú z 2 aktivít si vyberie na prezentáciu pred členmi komisie. Prezentácia slúži učiteľovi aj ako pomôcka na odprezentovanie danej aktivity.

Prezentácia v PowerPointe môže mať max. 5 snímok (okrem úvodnej snímky). Čas na odprezentovanie aktivity je maximálne 10 minút (plus 5 minút na otázky komisie).

Vzor prezentácie si môžete stiahnuť tu.

Oba dokumenty je potrebné zaslať do 30. júna 2022 na emailovú adresu holicova@jaslovensko.sk. Ako predmet emailu treba uviesť EvP - zaverecna praca.

  • Prihlásiť sa na záverečnú prezentáciu je možné pomocou elektronického formulára na odoslanie záverečnej prezentácie.
  • Formulár bude prístupný v termíne od 18. apríla do 30. júna 2022.
  • Formulár vyplní samotný účastník vzdelávania v stanovenom termíne.
  • Po prijatí formulára bude odoslaný potvrdzujúci e-mail.
  • Zoznam prihlásených účastníkov na záverečnú prezentáciu, bude zverejnený v tejto sekcii webstránky. 

Záverečné prezentácie sa uskutočnia v dňoch 26. – 30. september 2022. Presný časový harmonogram bude zverejnený na týchto stránkach. Učitelia budú do jednotlivých miest zaradení automaticky, nebudú sa prihlasovať pre jednotlivé termíny konania záverečných pohovorov. Na záverečný pohovor sa prihlasujú iba so záverečnou prácou ako takou.


Harmonogram záverečných prezentácií:

bude zverejnený v príslušnom čase

 

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte kontaktovať programovú manažérku holicova@jaslovensko.sk | 0903 233 306