90

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 - informácia

Program Etika v podnikaní (EvP) je vzdelávací program navrhnutý pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie. Je aplikovateľný v rôznych stredoškolských predmetoch zameraných prevažne na podnikanie, riadenie, ekonomiku, etiku, manažment osobných financií, aplikovanú ekonómiu, náuku o spoločnosti a pod., alebo v rámci voľnočasových aktivít pre študentov.

Vhodné vyučovacie predmety: etická výchova, etika v podnikaní, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, mediálna výchova, občianska náuka, manažment osobných financií, spoločenská komunikácia, odborné ekonomické predmety.

Celé vzdelávanie je rozvrhnuté na obdobie 12 mesiacov a prebieha kombinovanou formou – dištančnou a prezenčnou, v rozsahu 110 hodín. Vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 (Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. 

Rozhodnutie o akreditácii na stiahnutie

Poplatky za vzdelávanie nových učiteľov sú stanovené nasledovne (poplatky aktuálne k 1.9.2019):

 • riadne vyplnené a prijaté prihlášky na vzdelávanie do 30. apríla 2020 do 23:59 = 60,- € za 1 osobu;
 • prijaté od 1. mája do 31. mája 2020 do 23:59 = 70,- € za osobu;
 • prijaté od 1. júna = 80,- € za osobu.

Rozhodujúci je dátum odoslania prihlášky. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 

Vzdelávanie pozostáva zo štyroch modulov:

Modul 1: Základy ekonómie, manažmentu a podnikania - online učebnica

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti a poskytnúť relevantné odborné informácie o význame ekonómie pre bežný život človeka v súčasnej spoločnosti.
Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý Vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia modulu 1 sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v module 1 a správne zodpovedali na všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách, budú môcť absolvovať záverečný test, ktorý im zadá tútor.
Podmienkou pre ukončenie modulu 1 je úspešné absolvovanie záverečného testu (min. 75%). Frekventant môže v prípade neúspechu opakovať záverečný test maximálne dvakrát.

Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu - Etika v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná

Cieľom modulu je poskytnúť podrobné informácie o vzdelávacom programe, jeho cieľoch, spôsoboch výučby, príležitostiach a harmonograme. Má pomôcť absolventom porozumieť ako robiť dôsledné etické rozhodnutia nielen v oblasti podnikania. Vlastným zážitkovým učením sa umožní spoznať motivujúce a inovatívne vyučovacie metódy vhodné pre výučbu etiky v podnikaní v predmetoch zaoberajúcich sa touto problematikou. Pomôže osvojiť si využívanie a prácu s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie (internetový portál JA Slovensko), sociálne siete, videokonferencie a pod. Poskytne možnosť zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť absolventov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnou kultúrou ako nástrojmi prevencie korupcie.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Spôsob hodnotenia:

Schopnosť identifikovať etické problémy a dilemy, rozhodovať sa eticky a aplikovať etické princípy pri riešení prípadových štúdií, ohodnotiť výroky o etike a charaktere preukážu absolventi priebežne počas 2. modulu pri riešení cvičení a simulácií.

Modul 3: Program – Etika v podnikaní

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je predstaviť doplňujúce aktivity pre prácu so žiakmi, získať základné vedomosti z oblasti etiky a etiky v podnikaní, riešiť prípadové štúdie z oblasti etiky v podnikaní a z oblasti spadajúcej pod trestné činy korupcie.

V teoretickej časti sa bude používať metóda individuálneho štúdia odbornej literatúry prostredníctvom online vzdelávacieho portálu JA Slovensko. V praktickej časti sa budú používať metódy: riešenie pracovných listov, didaktické testy, simulácie, diskusia s lektorom/tútorom pri riešení úloh a cvičení.
Požiadavka na splnenie modulu je schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov. Aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy preukážu frekventanti priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia 3. modulu sa budú overovať vypracovaním zadanej prípadovej štúdie frekventantom.

Na výber máte dve prípadové štúdie:

Prípadová štúdia č. 1

Prípadová štúdia č. 2

Čo je prípadová štúdia a ako ju riešiť

Modul 4: Aktuálne moderné trendy etiky v podnikaní

Forma vzdelávania: prezenčná

Cieľom modulu je zdieľať riešenia neštandardných situácií z praxe, vhodných pre účely vzdelávacieho procesu. Umožní rozšíriť vedomosti o etike v podnikaní z podnikateľskej praxe a poskytnúť informácie a vzdelávanie prostredníctvom inovatívnych supervíznych metód.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:
 1. úspešné absolvovanie všetkých modulov,
 2. metodicky spracovaná ukážka s prvkami inovatívnych postupov z oblasti etiky v podnikaní, s aplikáciou do príbuzného vyučovacieho predmetu vo forme spracovanej lekcie a jej prezentácie,
 3. záverečná prezentácia s praktickou ukážkou, osobným prínosom a pridanou hodnotou, pohovor pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca poskytovateľa z radov lektorov.

Úspešné absolvovanie všetkých modulov je predpokladom k zvládnutiu záverečnej prezentácie.

 • Záverečná práca spočíva v spracovaní zadanej témy na základe vlastných vedomostí a skúseností z vyučovania programu Etika v podnikaní.
 • Záverečná práca bude spracovaná v elektronickej textovej forme v rozsahu maximálne 7 strán (titulná strana sa do rozsahu nezapočítava).
 • Formát písma Times New Roman - 1,5 riadkovanie, nastavenie okrajov na štýl Normal, čo zodpovedá 2,5 cm okraju z každej strany.
 • Pre zjednodušenie si môžete stiahnuť vzor titulnej strany záverečnej práce. Každá práca musí mať zvolený názov, ktorý korešponduje so zvolenou témou spracovanej lekcie.
 • Účastník si k záverečnej práci zároveň pripraví prezentáciu v PowerPointe (.ppt,.pptx,.pps,.ppsx) podľa uvedeného vzoru (template). Môžete si stiahnuť aj vzor formátu vzor formátu záverečnej prezentácie (.ppt).
 • Rozsah prezentácie v PowerPointe je stanovený na max. 10 snímok (slide-ov) do veľkosti 5MB.
 • Čas na záverečnú prezentáciu je stanovený pre frekventanta na maximálne 15 minút + 5 minút má vyhradený priestor skúšobná komisia na otázky a pripomienky k práci a prezentácii.
 • Záverečnú prácu v elektronickej verzii v textovom formáte DOC, DOCX alebo PDF a prezentáciu vo formáte PPT(x), PPS(x) je frekventant povinný vypracovať a zaslať najneskôr do 24. mája 2020 prostredníctvom online formulára na odoslanie záverečnej práce.
 • Záverečné prezentácie budú prebiehať osobne v stanovených termínoch.
 • Účastníkom bude k dispozícii štandardná prezentačná technika – notebook, dataprojektor, pripojenie na internet.
 • V opodstatnených a potvrdených prípadoch je možné sa zúčastniť náhradného termínu, ktorý bude dodatočne stanovený JA Slovensko.
 • Záverečné prezentácie sú verejné.