Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Dobrovoľný konzultant

 

Prihláška konzultanta Evp.


Konzultant je dobrovoľník z praxe, ktorý prichádza do triedy programu Etika v podnikaní niekoľkokrát v priebehu školského roka, aby sa podelil so študentmi a učiteľom o praktické skúsenosti. Na hodinách konzultanta je vždy prítomný aj učiteľ. Učiteľ Etiky v podnikaní a dobrovoľný konzultant z podnikateľskej praxe spoločne tvoria tím, ktorý študentov vedie teoretickou aj praktickou časťou vyučovania. Toto unikátne spojenie pomáha vytvoriť most medzi školou - teóriou a realitou, praxou. Konzultant by sa mal snažiť tiež motivovať celý tím a snažiť sa, aby študenti dosahovali ich stanovené ciele v danom čase. Konzultant by nemal pôsobiť ako osoba, ktorá vydáva príkazy, organizuje a riadi činnosť v triede. Mal by byť nápomocný učiteľovi a študentom pri hľadaní alternatívnych riešení. Mal by podporovať a inšpirovať študentov k úspechu.
Prieskum, ktorý uskutočňuje Junior Achievement, dokazuje, že prítomnosť konzultanta je jedným z najdôležitejších aspektov realizácie všetkých našich programov.
 

Ako získať konzultanta

Zodpovednosť za získanie konzultanta nesie učiteľ programu spolu so študentmi. Tento postup sme zvolili preto, že je obojstranne najefektívnejší. Vzhľadom k tomu, že učitelia sami najlepšie poznajú konkrétne miestne podmienky aj potreby svojich študentov, je omnoho efektívnejšie, pokiaľ si sami nájdu svojho konzultanta.
Ako zdroje hľadania konzultantov odporúčame:

 

 • známych a príbuzných pedagogické zboru školy,
 • rodičov študentov,
 • absolventov školy, ktorí sa už úspešne uplatnili v praxi,
 • investorské firmy Junior Achievement Slovensko.

Vieme, že hľadanie konzultanta je niekedy komplikované. V prípade, že sa dostanete do situácie, že sa vám nepodarilo nájsť konzultanta ani jedným z vyššie uvedených spôsobov, skontaktujte sa s programovým manažérom, ktorý urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby vám pomohol problém vyriešiť.
 

Učiteľ a konzultant by mali spoločne

 

 • Plánovať. Práca konzultanta by mala posilniť a rozšíriť pojmy, ktoré vysvetľuje učiteľ. To vyžaduje, aby sa konzultant na začiatku stretol s učiteľom a aby spoločne prediskutovali svoje úlohy.
 • Komunikovať. Vaša spolupráca musí byť založená na komunikácii. Buďte v kontakte a stretnite sa aspoň raz za čas mimo triedy. Za komunikáciu sú zodpovední obaja - učiteľ aj konzultant. Aj najlepšie pripravený rozvrh však môže byť narušený neodkladnou služobnou cestou alebo náhlou školskou akciou. Pamätajte na to, že vzdialenosť medzi vami je vlastne len jeden telefonický rozhovor.
 • Podporovať sa navzájom. Každý z vás musí podporovať svojho partnera. Konzultant môže zvyčajne uviesť praktické uplatnenie pojmov alebo princípov. Učiteľ môže na druhej strane pomôcť konzultantovi so zvládnutím mechanizmu triedy, disciplíny, organizácie študentov do vyvážených pracovných skupín a pod.

 

Úloha a zodpovednosť učiteľa

Učiteľ je v triede vedúcou osobnosťou - učiteľ je zodpovedný za vyučovanie a hodnotenie študentov. Navyše je učiteľ zodpovedný aj za vytipovanie a získanie dobrovoľného konzultanta. Učiteľ by mal byť pripravený pomôcť konzultantovi tým, že:

 

 • bude udržovať disciplínu. Konzultanti nemajú vždy skúsenosti s vedením študentov a udržiavaním disciplíny,
 • poskytne konzultantovi pedagogické rady. Pokiaľ konzultant nemá za sebou žiadnu pedagogickú skúsenosť, často sa spočiatku obáva predstúpiť pred triedu stredoškolských študentov. Treba mu preto ponúknuť základné rady, ako zvládnuť disciplínu v triede, ako klásť otázky do diskusie, ako motivovať študentov k aktivite alebo ako ich rozdeliť do vyrovnaných skupín.
 • sa bude spoločne so študenti zúčastňovať diskusií a ďalších aktivít. Učiteľ by sa mal zapájať do týchto diskusií a aktivít pokiaľ je potrebné študentov povzbudiť k aktivite alebo udržať diskusiu na určitej úrovni/téme. Tým, že učiteľ spolupracuje s konzultantom v priebehu výučby, počúva jeho prezentáciu a aktívne sa zúčastňuje aktivít a diskusií, zdôrazňuje, akú dôležitú úlohu hrá konzultant v triede,
 • bude vystupovať ako zástupca školy. Úlohou učiteľa je oboznámiť konzultanta so školským poriadkom, rozvrhom hodín, dostupným technickým vybavením, ktoré je k dispozícii a pod.

 

Úloha a zodpovednosť konzultanta

Konzultant zastupuje svoju firmu a miestnu podnikateľskú sféru. Najvýznamnejšou úlohou konzultanta v programe Etika v podnikaní je zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre, či pomôcť im porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania. Aby bola práca konzultanta účinná, musí spolupracovať s učiteľom a zistiť, aké sú znalosti, potreby a záujmy študentov strednej školy.
Konzultanta študenti vnímajú hlavne ako:

 

 • Odborníka. Učiteľ aj študenti sa na konzultanta obracajú so svojimi otázkami ako moderný podnikateľ a manažér rieši ekonomické a etické problémy, s ktorými sa denne stretáva.
 • Zdroj skúseností. Konzultant má možnosť podeliť sa so študentmi o svoje profesionálne aj osobné skúsenosti. Konzultant môže študentom radiť, ako si vybrať správnu kariéru, ako sa správať pri prijímacom pohovore, ako sa správne rozhodovať pri nákupoch v role spotrebiteľa.
 • Pozitívny vzor - zdroj motivácie. Úspechy, ktoré vo svojej praxi dosiahol, sa pre študentov stanú dôležitou motiváciou. Zároveň tiež môže študentov viesť nielen iniciatíve a tvorivosti, ale tiež k hľadaniu ich vlastných názorov a postojov.
 • Poradcu v otázkach týkajúcich sa povolania. Mnoho stredoškolských študentov sa v tomto období svojho života začína zaujímať o svoje budúce uplatnenie, o svoju možnú kariéru. Keďže konzultant má praktické skúsenosti, budú sa ho študenti pýtať na rôzne konkrétne povolania a na to, ako si práve on vybral svoju kariéru.
 • Most do sveta podnikania. V triede a škole je zástupcom svojej firmy. Ide hlavne o možnosti exkurzií, praxí a podobných aktivít, o ktoré ho škola, samozrejme v rámci jeho možností a záujmu, môže požiadať. Zároveň budú študenti a učitelia v jeho osobe vidieť zástupcu jeho firmy. To mu dáva možnosť svoju spoločnosť reprezentovať vo veľmi dobrom svetle verejnosti a ukázať jej kvality a záujem o vzdelávanie novej generácie.